ภาษีคืออะไร

ภาษี

ภาษี คือ เงินที่ประชาชนที่ต้องชำระให้กับรัฐ เพื่อให้รัฐนำเงินที่ได้ไปเพื่อบำรุงและสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ตัวอย่างเช่น ระบบราชการ สาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาสถานที่ต่าง ๆ  ภาษีจะแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภท ได้แก่  โครงสร้างของภาษีอากร จะแบ่งออกเป็น 6 ข้อหลัก เงินได้สุทธิ(บาท) เงินได้สุทธิสูงสุด อัตราภาษีร้อยละ ภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ ภาษีสะสมสูงสุด 0 – 150,000 150,000 5 ยกเว้น ยกเว้น 150,001 – 300,000 150,000 5 7,500 7,500 300,001 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500 500,001 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000 750,001 – 1,000,000 250,000 20 […]