การหัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานต้องทำอย่างไร ก่อนจ่ายเงินเดือน

การหัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่าย พนักงาน ถ้าพูดง่าย ๆ ก็คือ การหักภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ยอดภาษีที่จะต้องหักจากผู้รับ ทางเจ้าของธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจว่า จ่ายเงินให้ใคร เป็นค่าอะไร และจ่ายไปเมื่อไร และการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงานจะคิดตามอัตราก้าวหน้า ซึ่งทางเจ้าของธุรกิจจะต้องทำควบคู่กับการนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนของพนักงาน ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.1 ภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้ การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้เลย และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ ซึ่งแล้วภาษี ณ ที่จ่ายในประเภทของธุรกิจนั้นจะเป็นอย่างไร ก็คือ ภาษีที่หักไว้เมื่อคุณได้มีการจ่ายเงิน ซึ่งจะหมายถึงว่า เมื่อมีเงินออกจากกระเป๋า ทางธุรกิจก็จะต้องหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งทันที เพื่อรอส่งให้กับทางสรรพากร หากคิดจากมุมของทางสรรพากร ก็คือ เมื่อมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นแล้ว แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีรายได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ในช่วงสิ้นปี องค์ประกอบของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน […]