กู้เงินฉบับฟรีแลนซ์อย่างไรให้ผ่าน

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

ฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพที่ขึ้นชื่อว่ามีรายได้ไม่แน่นอน และเป็นสิ่งที่มีปัญหาเวลาที่เราจะขอยื่นกู้เงิน เพราะทางธนาคารจะให้ความสำคัญกับการชำระหนี้สินและรายได้ของผู้ขอยื่นกู้ที่มีอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นชาวฟรีแลนซ์กับการยื่นกู้เงินกับทางธนาคารจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือจะนำเงินเพื่อมาลงทุนขยายธุรกิจ ก็จะทำให้ทางธนาคารมักจะปัดตกผู้ที่ทำงานเป็นสายฟรีแลนซ์ก่อนเช่นกัน

พนักงานหลายคนที่ลาออกมาทำสายฟรีแลนซ์ เพื่อมาทำงานที่เป็นของตนเอง และเพื่อที่จะพัฒนาจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจตามความฝันของแต่ละคน ซึ่งผู้ที่คิดว่าจะออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์จะต้องคิดให้รอบคอบ เพราะระบบสวัสดิการแบบบริษัทจะไม่มี รายได้จะไม่คงที่ หากเจ็บป่วยจะไม่มีเงินชดเชย ดังนั้นเราควรจะมีการวางแผนการเงินให้ดีที่สุด เพราะเราจะไม่รู้ว่ารายได้เดือนหน้าจะเป็นอย่างไร ดังนั้นการจะใช้จ่ายอย่างไร ชาวฟรีแลนซ์เราจะต้องมีสิทธิ์กู้เงินกับธนาคารเช่นกัน 

การขอเงินกู้กับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ นำเงินมาต่อยอดธุรกิจ จะค่อนข้างยาก เพราะการไม่มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ รวมไปถึงธนาคารเขาจะไม่มั่นใจว่าเราฟรีแลนซ์จะมีเงินที่กู้กับธนาคาร จะมีความสามารถที่นำเงินมาคืนกับธนาคารหรือไม่ 

ซึ่งก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เรากู้เงินผ่าน

 1. การเดินบัญชี ให้มีรายได้สม่ำเสมอ รวมไปถึงสัญญาจ้างในกรณีที่เราได้งานระยะยาว ก็จะสามารถนำมาประกอบกับเอกสารธนาคารได้เช่นกัน ว่าเรามีรายได้เท่าไร
 2. หาคนค้ำประกัน หรือหาคนกู้ร่วม ถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ ก็จะทำให้ชาวฟรีแลนซ์มีเครดิตที่ดีมากขึ้น และมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูงขึ้น
กู้เงินฉบับฟรีแลนซ์อย่างไรให้ผ่าน 1

การขอกู้เงินนั้น เราจะต้องทำให้ หนี้ของเราเป็น หนี้ที่ดี การมีหนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี เพราะหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่าย ตัวอย่างเช่น การขอกู้ธนาคารมาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และนำค่าเช่ามาชำระหนี้ในแต่ละเดือน 

หนี้เลว เป็นหนี้ที่ทำให้เราเกิดรายจ่ายมากว่ารายได้ เพราะจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อการเงิน เป็นการกู้ยืมเงินมาเพื่อการบริโภคหรือเพื่อความสบายเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การกู้เงินเพื่อการไปเที่ยว การกู้เงินเพื่อการซื้อรถ หรือจะเป็นการกู้เงินเพื่อการซื้อของแบรนด์เนมที่ตนเองอยากได้ แล้วค่อยมาจ่ายคืนทีหลัง หรือบางคนก็อาจจะไม่สามารถหาเงินนั้น ๆ มาคืนได้ เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ก็อย่าทำให้เกิดหนี้เลวขึ้นมา

กู้เงินฉบับฟรีแลนซ์อย่างไรให้ผ่าน 2

เรามาแชร์แนวทางทั้ง 6 เทคนิคในการยื่นกู้บ้านฉบับฟรีแลนซ์ให้ผ่าน

 1. เอกสารยื่นกู้จะต้องเตรียมให้พร้อม
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัญชีเงินเดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี
 • ใบจองซื้อ หรือสำเนาโฉนดที่ดิน
 • ใบสัญญาจ้างงาน
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จะเป็นเอกสารที่จะระบุขอบเขตงาน ตำแหน่งงาน และอธิบายว่างานของเรานั้นทำอะไรบ้าง
 1. ยื่นภาษีและจ่ายภาษีทุกปีอย่างถูกต้อง
 • แบบยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) จะเป็นการคำนวณภาษีของฟรีแลนซ์ที่จะต้องยื่น และจะไปเกี่ยวกับใน 50 ทวิ เพื่อที่จะยื่นคำร้องขอคืนภาษี
 • ใบเสร็จรับเงินชำระภาษีประจำปี 
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ
 1. ไม่มีหนี้สิน ไม่ติดเครดิตบูโร 

ข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะการเปิดบัญชีเงินออม การผ่อนจ่ายบัตรเครดิต การผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดไว้ในประวัติการใช้จ่ายของเราไว้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือจะเป็นพนักงานประจำก็จำเป็นต้องรักษาประวัติของเราไว้ให้ดีเช่นกัน เพื่อให้เวลาที่เราจะต้องกู้เงิน หรือต้องการขอสินเชื่ออื่น ๆ จะได้ไม่เป็นปัญหาในการอนุมัติเงิน เพราะเครดิตบูโรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางธนาคารจะนำมาพิจารณาด้วย

 1. วินัยการออมเงิน

การมีเงินฝาก หรือเงินเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้แสดงเห็นถึงวินัยในการเงินของฟรีแลนซ์ เพราะทางธนาคารจะพิจารณาจากเงินออมของเราด้วยเช่นกัน

 1. ซื้อโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ 

อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ ก็จะทำให้ทางธนาคารอนุมัติวงเงินได้ง่ายมากขึ้น 

 1. แสดงสินทรัพย์อื่น ๆ 

การแสดงสินทรัพย์ที่เรามี เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ อาคาร ธุรกิจ ประกันชีวิต หรือจะเป็นพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งหลักฐานเป็นเอกสารเพื่อให้ทางธนาคารนำเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา และจะต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นกู้เท่านั้น

ทั้งหมดนี้การกู้เงินฉบับฟรีแลนซ์อย่างไรให้ผ่าน มีเทคนิคที่น่าสนใจอย่างมาก ดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่ชาวฟรีแลนซ์จะทำได้ เพียงจะต้องจัดการรายละเอียดทั้งหมดเอง แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้ว เอกสารต่าง ๆ การยื่นภาษี การออมเงิน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การกู้เงินมาแล้วก็จะต้องทำให้เรานำเงินก้อนนั้นไปต่อยอดแล้ว ก็จะต้องนำเงินนั้นมาคืนให้ครบตามตกลงด้วย เพื่อประวัติทางการเงินที่ดีของตัวเราเอง

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG