กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม

ก่อนที่เราทุกคนจะลงทุนประเภทกองทุนรวม เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนรวมนั้นคืออะไร มีกี่ประเภท และที่สำคัญ สำหรับมือใหม่นั้นน่าลงทุนหรือไม่ การลงทุนประเภทนี้ หมายถึงคนที่ต้องการลงทุน นำเงินมารวมกันแล้วก็มอบหมายให้กับคน ๆ หนึ่งไปลงทุนแทน คนที่นำเงินไปลงทุนแทน จะเรียกเขาว่า “ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ในการลงทุน ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนอะไรนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่า “นโยบายการลงทุน” ของกองทุนรวมนั้นเป็นอย่างไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) 

กองทุนรวม (Mutual Fund) 

เป็นกลไกการลงทุนที่รวมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายคนเข้าด้วยกันเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ตลาด เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนที่ดูแลการลงทุนให้กับผู้ลงทุน 

กองทุนรวมถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา เหมาะกับคนที่

1. อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาติดตาม

2. อยากลงทุน ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนที่เพียงพอ

3. อยากลงทุน แต่ยังมีเงินไม่มาก

กองทุนรวม คือ แหล่งที่คนที่มีปัญหาข้างต้น นำเงินมารวมกันแล้วก็มอบหมายให้กับคน ๆ หนึ่งไปลงทุนแทน โดยคนที่นำเงินไปลงทุนแทนนั้นเราจะเรียกเขาว่า “ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ในการลงทุนมาอย่างยาวนาน ที่จะคอยเป็นคนทำหน้าที่ดูแลพอร์ตลงทุนให้กับเรา

การลงทุนในกองทุนรวมมีลักษณะเด่นดังนี้

  1. ความหลากหลายของการลงทุน กองทุนรวมลงทุนในสินทรัพย์ตลาดหลายประเภท ทำให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ และมีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
  2. มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ กองทุนรวมมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และจัดการการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  3. ความสะดวกสบายในการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ตลาด และสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ง่ายและสะดวก โดยมีตลาดที่เปิดให้บริการตลอดเวลา
  4. การตรวจสอบและรายงานผลตอบแทน กองทุนรวมมีการตรวจสอบและรายงานผลตอบแทนที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน อาจมีรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบผลการลงทุนและความสามารถในการเจริญเติบโตของกองทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ๆ อย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

รูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ 

รูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ 
  1. เงินปันผล ซึ่งจะได้จามรอบของทางหนังสือชี้ชวนกองทุนได้บอกไว้ ก็จะมีการจ่ายเงินปันผลแบบทุก ๆ  3 เดือน หรือทุก ๆ 6 เดือน
  2. กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในผลตอบแทนที่เราจะต้องติดตามราคาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อราคาสูงขึ้นเป็นไปตามที่เราพอใจแล้วก็จะทำการขายเพื่อทำกำไร จะดูราคาได้จากค่า NAV

ประเภทของกองทุนรวมมีแบบไหนบ้าง

ประเภทของกองทุนรวมมีแบบไหนบ้าง

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเภทเงินฝาก และตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ของภาคเอกชน ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอัตราดอกเบี้ย และอาจจะมีส่วนต่างของราคาต้นทุนของตราสารหนี้ที่ลงทุนกับราคาตลาดที่มีการคำนวณทุกวัน และอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนได้ ซึ่งอาจจะต่างกันในแต่ละช่วงเวลา จะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งควรจะลงทุนอย่างน้อย 1 ปี

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) จะเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพที่ดี มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หรือสำหรับการลงทุนระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และผลตอบแทนที่ได้ ก็จะไม่ต้องเสียภาษี

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้หุ้น และสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่กองทุนได้รับและความเสี่ยงของการลงทุนจะแตกต่างไปตามสัดส่วน ซึ่งการลงทุนของแต่ละตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงมากกว่ากองทุนผสม และจะเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงปานกลางไปค่อนข้างสูง หรือเราอาจจะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ภายในกองทุนเดียว โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนคอยบริหารสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะกับในแต่ละช่วงภาวะตลาด

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีบุคคลเงินได้ ซึ่งจะลดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และจะต้องประเมินเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีในแต่ละปี โดยนับจำนวนเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท และต้องมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่ การลงทุนตราสารหนี้ ตราสารผสม และหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนจะเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้เช่นกัน

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือกองทุนรวมหุ้น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่ลงทุนในหุ้น ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ กองทุนหุ้นจะถูกกำหนดให้มีสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งบางกองทุนจะมีนโยบายลงทุนตามขั้นต่ำ ซึ่งแต่ละกองทุนอาจจะลงทุนสูงสุดที่ 100% และการลงทุนในหุ้นจะมีความผันผวนซึ่งจะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้นจะเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ และสามารถลงทุนระยะยาวได้

กองทุนประเภทไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้ ก็อยากจะให้ค่อย ๆ ศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารก่อน เพื่อทำให้เราเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเดินไปทางเส้นไหนดี ดังนั้นการลงทุนกองทุนรวมจะต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีก่อนเสมอ และจะต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และก็จะทำให้เรานั้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG